Chazan Daniel Halfon Parasha Vaera 21 Jan 2023

Vaera 1

Vaera 2

Vaera 3

Vaera 4

Vaera 5

Vaera 6

Vaera 7