Hebrew form

פרוזבול עם מכון הלכה חב”ד

גם השנה, ניתן לערוך את הפרוזבול ע”י רבני מכון הלכה חב”ד, בקישור:
https://bit.ly/Pruzbul5782
לאנ”ש גילה היקרים, כדאי להפיץ למי ממכיריכם שלא הספיק לעשות פרוזבול בבית הכנסת

לשנה טובה ומתוקה תכתבו ותחתמו!

שאול סילם