some eye-opening statements if eyes are still closed

https://tube.source.news/w/v8VntcKH2eMkDG5KLEx3Fd?start=0s&utm_source=pocket_mylist